วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
62 หมู่ 6 ซอย บ้านหนองจันทร์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
เบอร์โทรศัพท์ 032-890416 เบอร์แฟกส์ 032-890417
จัดทำโดย นางสาวอรอนงค์ สระแก้ว นางสาวสุพิศชญา เพชรเทียม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู (ปวส.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ